Dr. Sachiko Kuno (WISE2015-2016 Mentor & Advisor)

Ms. Ari Horie (WISE2016 Mentor)

Dr. Kiyoshi Kurokawa
(WISE2015 Mentor & Advosor)

Mr. Gerald Lema
(WISE Reunion Mentor)

Mr. Makoto Goda
(WISE2016-2017 Mentor)

Ms. Chika Tsunoda
(WISE2016 Mentor)

Mr. Yusuke Ohashi
(WISE2016 Mentor)

Ms. Miwa Koyasu
(WISE Reunion & WISE2017 Mentor)

Mr. Akihito Hotehama
(WISE Reunion Mentor)

Ms. Satoko Kono
(WISE Reunion Mentor)

Ms. Suzuka Kobayakawa (WISE2016-2017 Mentor)

Ms. Akiko Murai
(WISE2017 Mentor)

Mr. Naofumi Iwai
(WISE Reunion Mentor)

Mr. Kazutaka Muraguchi
(Kyoto WISE 2018 Mentor)

Prof. Mieko Nakabayashi
(WISE2015 Mentor)

Mr. Mitsuyo Yamamotoi
(Kyoto WISE 2018 Mentor)

Ms. Samjhana Khanal
(WISE2018 Mentor)

 

Mr. Tatsuya Shimokawa
(Kyoto WISE 2018 Mentor)

Ms. Mari Kobiso
(WISE2017-2018 Mentor)

Mr. Xavier Arnaudo
(Kyoto WISE 2018 Mentor)

Mr. Atsuyoshi Saisho
(Kumamoto WISE 2019 Mentor)

Mr. Haruhiko Deguchi
(Beppu WISE 2019 Mentor)

Mr. Paul Christie
(2021 WISE Youth Judge)

Mr. Koichi Ogawa
(Kumamoto WISE 2019 Mentor)

Mr. Makoto Nakamura
(Beppu WISE 2019 Mentor)

Mr. Tsubasa Nozawa
(2021WISE Youth Presenter)

yuki wilson2

Ms. Yuki Wilson
(Kumamoto WISE 2019 Mentor)

 

Ms. Yukiko Tajiri
(Kumamoto WISE Reunion Mentor)

Ms. Chihiro Ishikawa
(2021 WISE Youth Mentor)

Mr. Chuk Besher
(Kumamoto  WISE 2019 Mentor)

Ms. Kristina Yasuda
(Usa WISE 2020 Mentor)

Ms. Caitlin Puzzar
(2021 WISE Youth Mentor)